Akon Home Hotel

KVKK General Information Text

AKON HOME OTEL MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

AKON HOME OTEL (S. AKARSU TURİZM GIDA İNŞAAT LOJİSTİK DEPOCULUK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) olarak, veri sorumlusu olarak, aşağıda belirtilen ilgili kişi gruplarından hukuken kabul edilebilir yollarla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. AKON HOME OTEL, KVKK gerekliliklerini sağladığını, KVKK’nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğe uygun olarak yerine getirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamıştır.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilci:AKON HOME OTEL (S. AKARSU TURİZM GIDA İNŞAAT LOJİSTİK DEPOCULUK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.)
 2. Veri Konusu Kişi Grubu:Müşteri/Potansiyel Müşteri (Ürün ve/veya hizmet alan kişi)
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Mal ve hizmet teklif ve/veya satış sözleşmelerinin kurulması veya ifası, satış ve satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, talep ve şikayet yönetimi, pazarlama ve reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi, Otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, transferin sağlanabilmesi, konaklama işlemlerinin yapılabilmesi, organizasyon işlemlerinin yapılabilmesi, Faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, Kuru temizleme, araç kiralama gibi dışardan sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin düzenlenmesi, Kişilerin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini, Yönetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, denetlenmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetleri, İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, denetimi, takibi önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

AKON HOME OTEL, KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde, belirtilen kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki amaçlar doğrultusunda belirtilen gerçek kişilere, özel hukuk kişilerine, iş ortaklarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir:

Bağlı bulunan kolluk kuvvetlerine, Dışardan hizmet alınan tedarikçilere, Anlaşmalı şirket avukatı/hukuk bürolarına, Vergi dairesi müdürlüklerine ve yeminli mali müşavirlere, Akon home otel, kamu kurum ve kuruluşlarına. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuki sebeplerine dayanarak, açık rızanıza ihtiyaç duyulmaksızın aşağıda belirtilen otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

 1. Otomatik yöntemle: Otelde bulunan güvenlik kameraları (CCVT) ile alınan görüntü kayıtları, telefon görüşmelerinde ses kaydı.
 2. Otomatik olmayan yöntemle: Teklif/sözleşme, mail order, rezervasyon aşamalarında beyan edilen, sunulan evraklar, kayıtlar, kişisel veriler.

İlgili Kişinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak şu haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde ve/veya yurt dışına kişisel verileriniz aktarılıyorsa aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, www.akonhomeotel.com.tr web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla veya aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz, başvuru usullerine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 1. Adres: Pirireis, 1104. Sk. No: 4, 33110 Yenişehir - Mersin
 2. E-posta: akoneditionotel@gmail.com
 3. Elektronik Posta: info@akonhomeotel.com

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMALARIN FORMULARA İLAVESİ – KONAKLAMA BELGESİ

Veri sorumlusu AKON HOME OTEL (S. AKARSU TURİZM GIDA İNŞAAT LOJİSTİK DEPOCULUK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.), teklif/sözleşme, mail order, rezervasyon aşamalarında beyan ettiğiniz, sunduğunuz evraklar, kayıtlar, kişisel verilerinizin alınmasıyla edindiği kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Konaklama belgesi (Registration Card) ile elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz konaklama, transfer, faturalandırma, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, dışarıdan sağlanan hizmet, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ve emniyet müdürlüğünün Kimlik Bildirim Sistemine giriş yapabilmek için işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Akon home Otel grup bünyesindeki şirketlere, bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine, dışardan hizmet alınan tedarikçilere, anlaşmalı Avukat/Hukuk bürolarına, vergi dairesi müdürlüklerine, yeminli mali müşavirler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 1. Adres: Pirireis, 1104. Sk. No: 4, 33110 Yenişehir - Mersin
 2. E-posta: akoneditionotel@gmail.com
 3. Elektronik Posta: info@akonhomeotel.com
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz, başvuru usullerine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Akon Home Otel